پشتیبانی پارس دریم
پشتیبانی آنلاین

تعرفه ها

محدودیت یکماهه (30روز)
قیمت هر عکس 4.800 تومان
مبلغ کل فاکتور 24.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما می بایست در مدت زمان 1 ماه تمامی 5 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت 3 ماهه (90روز)
قیمت هرعکس 5.800 تومان
مبلغ کل فاکتور 29.000 تومان پرداخت فاکتور

در این بسته شما میتوانید درطول 3 ماه تعداد 5 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

محدودیت 1 ساله (365روز)
قیمت هر عکس 6.800 تومان

مبلغ کل فاکتور 34.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما میتوانید درطول 1 سال تعداد 5 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

بدون محدودیت زمانی! 
قیمت هر عکس 8.800 تومان
مبلغ کل فاکتور 44.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما بدون محدودیت درهر زمانی میتوانید تعداد 5 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت یکماهه (30روز)
قیمت هر عکس 4.400 تومان
مبلغ کل فاکتور 44.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما می بایست در مدت زمان 1 ماه تمامی 10 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت 3 ماهه (90روز)
قیمت هرعکس 5.400 تومان
مبلغ کل فاکتور 54.000 تومان پرداخت فاکتور

در این بسته شما میتوانید درطول 3 ماه تعداد 10 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

محدودیت 1 ساله (365روز)
قیمت هر عکس 6.400 تومان

مبلغ کل فاکتور 64.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما میتوانید درطول 1 سال تعداد 10 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

بدون محدودیت زمانی! 
قیمت هر عکس 8.400 تومان
مبلغ کل فاکتور 84.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما بدون محدودیت درهر زمانی میتوانید تعداد 10 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت یکماهه (30روز)
قیمت هر عکس 4.000 تومان
مبلغ کل فاکتور 80.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما می بایست در مدت زمان 1 ماه تمامی 20 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت 3 ماهه (90روز)
قیمت هرعکس 5.000 تومان
مبلغ کل فاکتور 100.000 تومان پرداخت فاکتور

در این بسته شما میتوانید درطول 3 ماه تعداد 20 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

محدودیت 1 ساله (365روز)
قیمت هر عکس 6.000 تومان

مبلغ کل فاکتور 120.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما میتوانید درطول 1 سال تعداد 20 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

بدون محدودیت زمانی! 
قیمت هر عکس 8.000 تومان
مبلغ کل فاکتور 160.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما بدون محدودیت درهر زمانی میتوانید تعداد 20 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت یکماهه (30روز)
قیمت هر عکس 3.600 تومان
مبلغ کل فاکتور 180.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما می بایست در مدت زمان 1 ماه تمامی 50 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت 3 ماهه (90روز)
قیمت هرعکس 4.600 تومان
مبلغ کل فاکتور 230.000 تومان پرداخت فاکتور

در این بسته شما میتوانید درطول 3 ماه تعداد 50 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

محدودیت 1 ساله (365روز)
قیمت هر عکس 5.600 تومان

مبلغ کل فاکتور 280.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما میتوانید درطول 1 سال تعداد 50 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

بدون محدودیت زمانی! 
قیمت هر عکس 7.000 تومان
مبلغ کل فاکتور 350.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما بدون محدودیت درهر زمانی میتوانید تعداد 50 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت یکماهه (30روز)
قیمت هر عکس 2.800 تومان
مبلغ کل فاکتور 280.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما می بایست در مدت زمان 1 ماه تمامی 100 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

محدودیت 3 ماهه (90روز)
قیمت هرعکس 3.200 تومان
مبلغ کل فاکتور 320.000 تومان پرداخت فاکتور

در این بسته شما میتوانید درطول 3 ماه تعداد 100 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

محدودیت 1 ساله (365روز)
قیمت هر عکس 3.600 تومان

مبلغ کل فاکتور 360.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما میتوانید درطول 1 سال تعداد 100 عکس خریداری شده خود را دریافت نمایید.

بدون محدودیت زمانی! 
قیمت هر عکس 4.600 تومان
مبلغ کل فاکتور 460.000 تومان پرداخت فاکتور
در این بسته شما بدون محدودیت درهر زمانی میتوانید تعداد 100 عکس خریداری شده را دریافت نمایید.

مشاهده تصاویر بیشتر


Top